Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ALCOHOLFREEDRINKS.NL / DENISE’S CHOICE
Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn op 27 januari 2021 gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 51507366.
Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
  tussen Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice en een Wederpartij waarop
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
  voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
  afgeweken. De afspraken in de geaccepteerde aanbieding, offerte en overeenkomst
  prevaleren boven deze algemene voorwaarden.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice, voor de uitvoering waarvan door Alcoholfreedrinks.nl/
  Denise’s Choice derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven van toepassing op medewerkers
  van Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij
  wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
  of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze
  algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s
  Choice en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
  vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als
  mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
  algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
  bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
  geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
  voorwaarden.
 8. Indien Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice niet steeds strikte naleving van deze
  voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,
  of dat Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
  andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 9. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice heeft het recht deze algemene voorwaarden te
  wijzigen en/of aan te vullen. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice zal koper in geval van een
  materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van
  kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij koper binnen twee weken na datum
  van verzending van onze schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt, wordt koper
  geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.
 10. Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of
  gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door of namens Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s
  Choice binden Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice slechts na schriftelijke bevestiging
  daarvan.
  Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
 11. Alle offertes en aanbiedingen van Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice zowel mondeling
  als schriftelijk zijn vrijblijvend. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen, zoals
  prijslijsten, brochures en andere gegevens.
 12. De offerte verliest haar geldigheid op het moment van het verstrijken van de daarin
  aangegeven geldigheidsduur. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien
  dit aanbod niet binnen 30 dagen na uitbrenging daarvan is aanvaard.
 13. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden
  gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen,
  dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 14. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van
  overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
  daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven. Verzend- en
  administratiekosten kunnen achteraf berekend worden.
 15. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
  of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice daaraan
  niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding
  tot stand, tenzij Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice anders aangeeft.
 16. Een samengestelde prijsopgave verplicht Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice niet tot het
  verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
  opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
  Artikel 3 Contractduur, levering, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging
  overeenkomst; prijsverhoging
 17. De overeenkomst tussen Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice en de Wederpartij wordt
  aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit
  of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 18. Handelsleveringen van meer dan € 250,- exclusief B.T.W. in Nederland, vinden plaats DAP
  (Incoterms 2020). Voor leveringen van minder dan € 250,- exclusief BTW, wordt door
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice een bijdrage in de vervoerskosten aan de Wederpartij
  berekend.
 19. De Wederpartij is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien de
  Wederpartij hieraan niet voldoet, worden hem alle hieruit voortvloeiende kosten in rekening
  gebracht.
 20. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice heeft te allen tijde het recht op een
  naleveringstermijn van veertien werkdagen na afloop van de opgegeven levertijd.
 21. Indien Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice de zaken volgens afspraak met koper aflevert
  bij een vervoersbedrijf respectievelijk een ander adres, is de koper belast met het
  transportrisico. Koper dient derhalve zelf zorg te dragen voor afdoende verzekering.
 22. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken
  een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
  overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice
  derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice dient daarbij
  een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 23. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten
  verrichten door derden. Indien Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice gegevens behoeft van
  de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet
  eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s
  Choice ter beschikking heeft gesteld.
 24. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen
  uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 25. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s
  Choice de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat
  de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
  goedgekeurd.
 26. Indien Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice gegevens behoeft van de Wederpartij voor
  de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de
  Wederpartij deze juist en volledig aan Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice ter beschikking
  heeft gesteld.
 27. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
  uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
  tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard,
  omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de
  Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst
  daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
  hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk
  overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice
  zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
  overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
  Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder
  begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 28. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat
  daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice bevoegde
  persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en
  andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan
  uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
  overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice op en
  is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 29. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice een
  verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of
  kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
  werkzaamheden of te leveren zaken.
 30. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
  waartoe hij jegens Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice gehouden is, dan is de Wederpartij
  aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice daardoor direct of indirect ontstaan.
 31. Indien Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice bij het sluiten van de overeenkomst een
  bepaalde prijs overeenkomt, dan is Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice onder navolgende
  omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs
  oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 • Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice
  toekomende bevoegdheid of een op Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice rustende
  verplichting ingevolge de wet;
 • In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de
  uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke
  verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen
  drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s
  Choice alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
  overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie
  maanden na de koop zal plaatsvinden.
  Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
  schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
  nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice ter kennis
  gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen
  niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor
  de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
  onvoldoende is;
 • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
  oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s
  Choice gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
  overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
  redelijkheid niet van Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice kan worden gevergd.
 1. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Alcoholfreedrinks.nl /
  Denise’s Choice gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten,
  daardoor direct en indirect ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Alcoholfreedrinks.nl /
  Denise’s Choice op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Alcoholfreedrinks.nl /
  Denise’s Choice de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit
  de wet en overeenkomst.
 3. Indien Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice op de gronden als genoemd in dit artikel tot
  opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dienhoofde op generlei wijze gehouden tot
  vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling,
  terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
  schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s
  Choice , zal Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice in overleg met de Wederpartij zorgdragen
  voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging
  aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Alcoholfreedrinks.nl
  / Denise’s Choice is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in
  rekening gebracht. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice zal de Wederpartij zoveel als
  mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is
  gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice
  genoemde termijn te voldoen, tenzij Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice anders aangeeft.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
  beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten
  laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
  Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice vrij om de overeenkomst terstond en met directe
  ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige
  verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
  vorderingen van Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice op de Wederpartij zijn in dat geval
  onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
  daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoeren
  afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde
  arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
  Artikel 5 Overmacht
 7. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice is niet gehouden tot het nakomen van enige
  verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
  omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling
  of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 8. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
  voorzien of niet-voorzien, waarop Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice geen invloed kan
  uitoefenen, doch waardoor Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice niet in staat is zijn
  verplichtingen na te komen. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice heeft ook het recht zich op
  overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
  overeenkomst verhindert, intreedt nadat Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice zijn
  verbintenis had moeten nakomen.
 9. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice kan gedurende de periode dat de overmacht
  voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
  duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
  zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 10. Indien Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice ten tijde van het intreden van overmacht zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen
  nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde
  toekomt, is Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice gerechtigd om het reeds nagekomen
  respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze
  factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  Artikel 6 Betaling en incassokosten
 11. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,
  tenzij schriftelijk anders door Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice aangegeven.
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice is gerechtigd om periodiek te factureren. Alle facturen
  dienen te worden betaald zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking.
 12. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
  Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan rente verschuldigd. In het
  geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is
  de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is,
  in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal
  worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van
  voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 13. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice heeft het recht de door Wederpartij gedane
  betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
  mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
  lopende rente.
 14. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
  aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de
  toerekening van de betaling aanwijst. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice kan volledige
  aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
  lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 15. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice verschuldigde.
 16. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 17. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
  verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten
  rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op
  basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,
  momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Alcoholfreedrinks.nl
  / Denise’s Choice echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
  noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De
  eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij
  worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens
  rente verschuldigd.
  Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
 18. Alle door Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice in het kader van de overeenkomst
  geleverde zaken blijven eigendom van Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice totdat de
  Wederpartij alle verplichtingen uit de met Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice gesloten
  overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 19. Door Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het
  eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als
  betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het
  eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 20. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
  worden om de eigendomsrechten van Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice veilig te stellen.
 21. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
  rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 22. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
  verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
  diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s
  Choice ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig
  verbindt de Wederpartij zich er jegens Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice bij voorbaat toe
  om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht
  (blijken) te zijn.
 23. Voor het geval Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice zijn in dit artikel aangeduide
  eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en
  niet herroepelijke toestemming aan Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice en door
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden
  waar de eigendommen van Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice zich bevinden en die zaken
  terug te nemen.
  Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames
 24. De door Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice te leveren zaken voldoen aan de
  gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld
  kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel
  genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen
  Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik
  daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die
  daaraan gesteld worden. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice kan in dat geval overige
  voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 25. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na
  levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn
  overeengekomen. Voor producten aangeschaft uit de opruiming geldt geen garantie.
  Wijnen met kurk worden uitsluitend vergoedt wanneer de wijn binnen 2 dagen na opening
  ter keuring wordt aangeboden, inclusief tenminste 50% van de wijn, inclusief de originele
  kurk. Indien de door Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice verstrekte garantie een zaak
  betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door
  de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop
  van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-,
  verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 26. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
  voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de
  houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door
  derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice,
  de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben
  getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd
  dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
  voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het
  gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Alcoholfreedrinks.nl /
  Denise’s Choice geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden
  (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 27. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het
  moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende
  werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit
  en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet
  aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen
  binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice te
  worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek
  te bevatten, zodat Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice in staat is adequaat te reageren. De
  Wederpartij dient Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice in de gelegenheid te stellen een
  klacht te (doen) onderzoeken.
 28. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
  Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde
  zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 29. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht
  meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de
  overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 30. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na
  retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is,
  schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice , vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel
  vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de
  Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice te
  retourneren en de eigendom daarover aan Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice te
  verschaffen, tenzij Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice anders aangeeft.
 31. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
  ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Alcoholfreedrinks.nl /
  Denise’s Choice daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 32. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief
  eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde
  product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de
  herroeping meldt. Tenzij Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice aanbiedt het product zelf af te
  halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
  consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder
  valt.
 33. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
  goedkoopste standaardlevering, hoeft Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice de bijkomende
  kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
  Artikel 9 Aansprakelijkheid
 34. Indien Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
  aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 35. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
  ontstaan doordat Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice is uitgegaan van door of namens de
  Wederpartij verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.
 36. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 37. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
  de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Alcoholfreedrinks.nl
  / Denise’s Choice aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
  Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
  bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
  daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
  bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking
  niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. Indien Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
  dan is de aansprakelijkheid van Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice beperkt tot maximaal
  driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
  aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice is in ieder geval steeds
  beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
  schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice of zijn
  leidinggevende ondergeschikten.
  Artikel 10 Verjaringstermijn
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
  vorderingen en verweren jegens Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice en de door
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken
  derden, één jaar.
 6. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn
  gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de
  overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop
  van twee jaar nadat de Wederpartij Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice van zodanige nonconformiteit in kennis heeft gesteld.
  Artikel 11 Risico-overgang
 7. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op
  het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
  Artikel 12 Vrijwaring
 8. De Wederpartij vrijwaart Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice voor eventuele aanspraken
  van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan
  de oorzaak aan andere dan aan Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice toerekenbaar is.
 9. Indien Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice uitdien hoofde door derden mocht worden
  aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice zowel
  buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
  verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate
  maatregelen, dan is Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice , zonder ingebrekestelling,
  gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
  rekening en risico van de Wederpartij.
 10. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan Alcoholfreedrinks.nl /
  Denise’s Choice in geval van verzuim van de Wederpartij alle daaraan naar geldend recht
  verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Alcoholfreedrinks.nl /
  Denise’s Choice op de Wederpartij direct en ineens opeisbaar. Koper wordt geacht in verzuim
  te zijn in geval hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit deze
  voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stilleggen of
  liquidatie van zijn onderneming.
  Artikel 13 Overdracht
  Het is koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice rechten of verplichtingen uit enige overeenkomst
  over te dragen aan derden.
  Artikel 14 Intellectuele eigendom
 11. Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die
  hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
  Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice heeft het recht de door de uitvoering van een
  overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken,
  voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van
  derden wordt gebracht.
 12. Enig koper niet toekomend merk-, octrooi-, handelsnaam-, model- of auteursrecht op de
  zaken, gaan niet over op koper. Onverminderd het voorgaande mag niets van de zaken aan
  derden, al dan niet voor weder gebruik, ter inzage worden gegeven of ter hand gesteld, zonder
  voorafgaande schriftelijke toestemming van Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice .
  Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
 13. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice partij is, is
  uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
  gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
  betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
  wordt uitgesloten.
 14. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
  ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden
 15. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 16. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
  van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Alcoholfreedrinks.nl / Denise’s Choice .
 17. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
  daarvan.
Winkelwagen